Grantové programy

AKTUÁLNA VÝZVA

Správna rada Komunitnej nadácie Bardejov schválila 5.októbra.2021 dva grantové programy zamerané na podporu komunitného života v meste so zohľadnením proti – pandemických opatrení v spoločnosti. Prečítajte si detailnejšie podmienky v aktuálnej VÝZVE. Svoje žiadosti o grant môžete podávať do 8.novembra 2021 do 16:00.
Deti a mládež
Program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí a mládeže. Podporuje inovatívne aj on-line formy aktivizácie, podnecovanie tvorivosti, prehlbovanie tolerancie, záujmu o dianie v svojej komunite a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je  450 €  a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15% rozpočtu projektu.
Formulár žiadosti– na stiahnutie
Čistý Bardejov

Cieľom programu je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít zameraných na skvalitnenie životného priestoru v mieste bydliska, verejných priestranstiev a taktiež v okolí objektov organizácií. Taktiež na podporu aktivít, aj podnikateľských, ktoré podstatne znížia tvorbu odpadov. Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 €, pričom vzhľadom na systém pomerného financovania projektov prispieva 10 % priamych finančných nákladov a 20 % nefinančných nákladov z rozpočtu projektu (dobrovoľnícka práca, materiál a pod.)

Formulár žiadosti– na stiahnutie

Klub darcov

Program sa zameriava na podporu občianskych aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu medziľudských / susedských vzťahov obyvateľov mesta, prispejú k posilneniu miestnej demokracie, alebo zveľaďujú vnútorné či vonkajšie priestory, ktoré môžu slúžiť na verejne prospešné aktivity. Žiadateľ môže získať grant do výšky 700 € (formou tzv. live fundingu môže žiadateľ získať navýšenie grantu). Spolufinancovanie projektu je vo výške 10 % zo schválenej sumy.
Výnimočnosť tohto grantového programu spočíva v krátkych osobných prezentáciách žiadateľov priamo pred hodnotiacou komisiou, ktorú tvoria členovia Klubu darcov.

Seniori

Cieľom programu je podpora akýchkoľvek občianskych, zdravotníckych, vzdelávacích a kultúrnych aktivít, ktoré pomáhajú k ochrane zdravia a aktívnemu starnutiu ľudí na starobnom dôchodku a ich  aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.). Maximálna výška grantu je 400 € . Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.


A(tra)ktívny Bardejov
Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova. Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:
– spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
– aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti k miestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
– trvalejšom obohatení doterajšieho života obyvateľov mesta, alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej oblasti. Viac o programe sa dozviete TU.

Rýchle granty

Cieľom programu je podpora akýchkoľvek občianskych, vzdelávacích a kultúrnych aktivít, ktoré si svojou povahou vyžadujú operatívne finančné zdroje.
Podpora jedného projektu je obmedzená finančnou čiastkou max. 400,- €, pričom jednej organizácii môže byť poskytnutý grant najviac raz za obdobie dvoch rokov. Spoluúčasť min. 50% z projektu.
Formulár žiadosti o grant – na stiahnutie


Krajšie školy

Východiskom programu je myšlienka skrášľovania a zveľaďovania prostredia škôl tak, aby sa v ňom žiaci cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu. Program podporuje úpravu školských dvorov, zelených plôch v školských areáloch, ihrísk, exteriérových ekoučební a vytváranie vonkajších priestorov určených pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí. Partnerom programu je spoločnosť TeHo Bardejov, s.r.o.
Maximálna výška grantu je 600 €. Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.


Svoje projekty v rámci uvedených grantových programov môžu predkladať neformálne skupiny občanov aj rôzne neziskové organizácie. Podmienkou ich prijatia je aspoň 1 osobná konzultácia v našej kancelárii na Radničnom
námestí 21.