Na pomoc deťom

Asociácia komunitných nadácii Slovenska v spolupráci s RWE Gas Slovensko otvorila 10.11.2011 nový grantový program “Na pomoc deťom” zameraný na zlepšovanie zdravia a pomoc pri boji s chorobami detí a mládeže.
O granty sa môžu uchádzať organizácie, ktoré pôsobia v oblasti práce s deťmi a mládežou a v oblasti pomoci, starostlivosti o ťažko choré, prípadne zdravotne postihnuté deti a mládež.

Uzávierka predkladania žiadostí: 21. decembra 2011

Výzva grantového programu

Formulár žiadosti

Tlačová správa: Vyhlásenie výsledkov Na pomoc deťom

Charakteristika podporených projektov v rámci východného Slovenska:

Žiadateľ:  Svetielko pomoci n.o., Pražská 8, 040 11 Košice
Názov projektu:  Detský hospic SVETIELKO POMOCI
Doba realizácie: 15. 2. – 31. 10. 2012
Cieľom projektu je pomôcť ťažko chorým deťom v terminálnom štádiu choroby a tiež pomáhať rodinám pri zvládaní odchodu dieťaťa. Detský hospic umožní umierať deťom doma v kruhu svojej rodiny a zabezpečí zdravotnú starostlivosť v domácich podmienkach.

Žiadateľ:  Združenie priateľov Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči,
Námestie Š. Kluberta 2, 054 01 Levoča
Názov projektu:  Za svetlom
Doba realizácie: 15. 2. – 30. 10. 2012
Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu života a rozvíjať zachované zvyšky zraku u detí so zrakovým a viacnásobným postihnutím. Využitím svetelného boxu môžu deti so zrakovým postihnutím stimulovať zrak a zrakové funkcie do tej miery, aby ich dokázali maximálne využiť v bežnom živote.

Žiadateľ:  Francesco-regionálne autistické centrum, Vodárenská 3, 080 01 Prešov
Názov projektu: Vytvorme  bezpečné ihrisko pre deti s autizmom
Doba realizácie projektu: 15. 2. – 31. 10. 2012
Projekt je zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom s autizmom, dopriať im radosť z pohybu, viesť ich k športovým aktivitám, k možnosti aktívneho trávenia voľného času pohybovými aktivitami, priniesť im možnosť uvoľnenia v prostredí, ktoré rešpektuje ich individualitu a špecifické potreby s cieľom zvýšiť ich šancu dosiahnúť maximálny rozvoj svojej osobnosti.

Úspešným žiadateľom srdečne blahoželáme!