Mladí filantropi

Otvorená výzva Mladých filantropov na predkladanie projektov!

Skupina mladých filantropov, pod záštitou Komunitnej nadácie Bardejov vyhlasuje grantový program, ktorým chce podporiť mladých vo veku od 14 – 30 rokov.  Grant je finančný príspevok, ktorý Ti poskytneme na konkrétny nápad.

Ciele programu:

 • aktivizovať mladých, povzbudzovať ich k činnosti a podporovať ich
 • viesť ich k aktívnemu záujmu o svoje okolie
 • zapojiť ich do riešenia problémov, ktoré ich trápia
 • podporiť aktivity, ktoré zlepšia život nás všetkých
 • rozvíjať tvorivosť, originalitu
 • dať šancu tým, ktorí ešte nemali možnosť ukázať, čo vedia
 • dať príležitosť tým, ktorí pochádzajú zo sociálne/ ekonomicky znevýhodneného prostredia
 • byť realizovaný na území mesta Bardejov, prípadne jeho mestských častiach
 • zapojiť širšiu skupinu / komunitu ľudí

Dokedy musíš stihnúť podať projekt?

30.apríla 2021

Kedy musíš stihnúť projekt zrealizovať?

 1. máj – 30. október 2021

Ako požiadaš o grant?

Musíš predložiť úplne vyplnený formulár „Žiadosť o udelenie grantu“ a požadované prílohy v tlačenej podobe do kancelárie Komunitnej nadácie Bardejov. Druhú kópiu (v elektronickej podobe) je potrebné zaslať na náš email.

Podmienkou zaradenia projektu do hodnotenia je minimálne jedna osobná konzultácia, ktorú je možné dohodnúť prostredníctvom e-mailu: mfbardejov@gmail.com .

Detailnejšie podmienky nájdete vo VÝZVE

Formulár žiadosti na stiahnutie.

—————————————————————————————————————-

je inovatívny grantový program, inšpirovaný medzinárodným modelom YouthBank, ktorý spravujú mladí ľudia. Na Slovensku je program realizovaný pod hlavičkou Asociácie komunitných nadácií Slovenska v členských nadáciách.

Cieľom programu je rozvíjať filantropiu a dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi, viesť ich k aktívnemu záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podporiť talent a zaujímavé nápady mladých ľudí.
Program realizujú mladí ľudia pre mladých ľudí, komunitné nadácie zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom svoje know – how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií.

Skupinu Mladých filantropov v Bardejove  tvoria prevažne študenti a študentky stredných škôl, ktorí sa rozhodli aktívne zapájať do pozitívnych zmien prostredia, v ktorom žijú.  Ich hlavnou činnosťou je spravovanie vlastného grantového programu “Mladí filantropi” – určený pre mladých ľudí od 14 do 30 rokov, ktorí majú chuť a nápad, ako spestriť život mladých ľudí v Bardejove, no nemajú na to dostatok financií.

Čo robí mladý filantrop?

 • Oživuje dianie vo svojom okolí / meste
 • Realizuje svoje kreatívne nápady do pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom žije
 • Spravuje grantový program – Mladí filantropi pre svojich rovesníkov (od 14 do 30 rokov), ktorí majú prostredníctvom neho možnosť získať finančnú podporu na realizáciu svojich nápadov
 • Pracuje v tíme s ďalšími mladými ľuďmi
 • Vytvára a organizuje fundraisingové aktivity, píše tlačové správy, tvorí plagáty, monitoruje podporené projekty, zúčastňuje sa na rôznych aktivitách komunitnej nadácie a pod.

Aké výhody má členstvo v skupine Mladých filantropov?

 • Priestor a podpora realizácie vlastných nápadov a nápadov ďalších aktívnych mladých ľudí
 • Účasť na neformálnom vzdelávaní – Fundraising, komunikácia, správa grantových programov, rozvoj komunity
 • Účasť na lokálnych aktivitách aj medzinárodných projektoch Komunitnej nadácie Bardejov
 • Oficiálny status dobrovoľníka komunitnej nadácie
 • Prax v neziskovej organizácii / mimovládnom sektore
 • Nové skúsenosti a kontakty
 • Rozvoj komunikačných zručností a práca s médiami
 • Neoceniteľný pocit z aktívneho prístupu k svojmu okoliu 🙂

V súčasnosti od augusta 2019 do marca 2020 prebieha projekt Mladí filantropi – nová vlna, počas ktorého tím MF prispieva k zviditeľneniu dobrovoľníckych aktivít mladých v našom meste a otvára priestor pre realizáciu mádežníckych verejnoprospešných a voľnočasových aktivít. Mladí filantropi tiež spolupracujú s ďalšími lokálnymi mládežnickými iniciatívami.

Členovia skupiny Mladí filantropi:
Danka Vatehová, Alexandra Benková, Alenka Paľová, Ema Teniková, Tatiana Balaščáková, Ema Adamišínová, Viktória Majirská, Júlia Iľková, Zuzana Pasternaková, Denisa Petrová, Diana Švecová

Program Mladí filantropi je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014-2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

                                 

   

Ukončené ročníky:

Rok 2018: Výzva a Podporené projekty
Rok 2017: 
Výzva a Podporené projekty
Rok 2016: Výzva a Podporené projekty
Rok 2015: Výzva a Podporené projekty
Rok 2014: Výzva a Podporené projekty
Rok 2013: Výzva a Podporené projekty
Rok 2012: Výzva Podporené projekty

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

Firemný podporovateľ programu Mladí filantropi: BARDTERM, s.r.o. „Šetríte teplo spolu s nami!“