Grantové programy

AKTUÁLNA VÝZVA

Správna rada KNBJ vyhlasuje aktuálnu výzvu na predkladanie projektov troch grantových programoch. Zapojiť sa môžu neformálne skupiny aj všetky formy neziskových organizácií. Prečítajte si podrobnejšie
podmienky vo VÝZVE. Konzultovať a zasielať svoje projekty môžete do 22. mája 2018 do 16:00 hod.

Čistý Bardejov

Cieľom programu je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít zameraných na skvalitnenie životného priestoru v mieste bydliska, verejných priestranstiev a taktiež v okolí objektov organizácií. Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 €, pričom vzhľadom na systém pomerného financovania projektov prispieva 10 % priamych finančných nákladov a 20 % nefinančných nákladov z rozpočtu projektu (dobrovoľnícka práca, materiál a pod.)
Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

Deti a mládež

Tento program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí
a mládeže, s dôrazom na podnecovanie tvorivosti, prehlbovania tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Podporujeme aj klubovú, krúžkovú činnosť a to hlavne v smere priamej práce s touto skupinou. Maximálna výška grantu je 450 € a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15 % rozpočtu projektu.
Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

Seniori

Cieľom nového programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich  aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.). Maximálna výška grantu je 350 € . Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu.
Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

 


Rýchle granty

Účelom programu je podpora občianskych, kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré si svojou povahou vyžadujú operatívne finančné zdroje, prípadne rýchlu možnosť podpory. Podpora jedného projektu je limitovaná finančnou čiastkou max. 350 €, pričom jednej organizácii môže byť poskytnutý grant najviac raz za dva roky. Požadovaná spoluúčasť je minimálne 50 % z rozpočtu projektu. Predkladanie projektov je priebežné, najneskôr 2 týždne pred realizáciou projektu.
Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

Klub darcov
Program sa zameriava na podporu občianskych aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu medziľudských / susedských vzťahov obyvateľov mesta, prispejú k posilneniu miestnej demokracie, alebo zveľaďujú vnútorné či vonkajšie priestory, ktoré môžu slúžiť na verejne prospešné aktivity. Žiadateľ môže získať grant do výšky 700 € a spolufinancovanie projektu je vo výške 10 % zo schválenej sumy.
Vynímočnosť tohto grantového programu spočíva v krátkych osobných prezentáciách žiadateľov priamo pred hodnotiacou komisiou, ktorú tvoria členovia Klubu darcov.


A(tra)ktívny Bardejov

Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova. Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:
- spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
- aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti k miestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
- trvalejšom obohatení doterajšieho života obyvateľov mesta, alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej oblasti. Viac o programe sa dozviete TU.


Svoje projekty v rámci uvedených grantových programov môžu predkladať neformálne skupiny občanov aj rôzne neziskové organizácie. Podmienkou ich prijatia je aspoň 1 osobná konzultácia v našej kancelárii na Radničnom
námestí 21.
/images/twitter-icon.png