Grantové programy

AKTUÁLNA VÝZVA

Správna rada KNBJ na svojom zasadnutí 26.10.2018 vyhlásila grantovú výzvu na predkladanie projektov v rámci II. kola grantových programov Čistý Bardejov a Deti a mládež.  Prečítajte si podrobnejšie podmienky vo VÝZVE a stiahnite si Formulár žiadosti programu, v ktorom sa chcete uchádzať o finančnú podporu. Konzultovať a predkladať svoje projekty môžete najneskôr do 26. novembra 2018  do 16:00.

Čistý Bardejov

Cieľom programu je podpora akýchkoľvek občianskych aktivít zameraných na skvalitnenie životného priestoru v mieste bydliska, verejných priestranstiev a taktiež v okolí objektov organizácií. Žiadateľ môže získať grant do výšky 600 €, pričom vzhľadom na systém pomerného financovania projektov prispieva 10 % priamych finančných nákladov a 20 % nefinančných nákladov z rozpočtu projektu (dobrovoľnícka práca, materiál a pod.)
Formulár žiadosti o grant – na stiahnutie

Deti a mládež

Tento program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie voľného času detí
a mládeže, s dôrazom na podnecovanie tvorivosti, prehlbovania tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Podporujeme aj klubovú, krúžkovú činnosť a to hlavne v smere priamej práce s touto skupinou. Maximálna výška grantu je 450 € a vlastné vklady žiadateľa predstavujú minimálne 15 % rozpočtu projektu.
Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie


Seniori

Cieľom nového programu je podpora aktívneho starnutia ľudí na starobnom dôchodku a ich  aktívneho zapájania sa do verejného života v oblastiach, ktoré prispejú k zlepšovaniu ich duševného a fyzického zdravia, napomôžu zlepšeniu dobrých medziľudských/ susedských vzťahov v rôznych častiach mesta, prispejú k medzigeneračnému dialógu v meste, odovzdávanie skúsenosti mladšej generácie, spoločné debaty s mladšou generáciou na spoločenské témy, vzájomné vzdelávanie sa a pod.). Maximálna výška grantu je 350 € . Spolufinancovanie žiadateľom je minimálne vo výške 10% rozpočtu projektu. 

Rýchle granty

Účelom programu je podpora občianskych, kultúrnych a spoločenských aktivít, ktoré si svojou povahou vyžadujú operatívne finančné zdroje, prípadne rýchlu možnosť podpory. Podpora jedného projektu je limitovaná finančnou čiastkou max. 350 €, pričom jednej organizácii môže byť poskytnutý grant najviac raz za dva roky. Požadovaná spoluúčasť je minimálne 50 % z rozpočtu projektu. Predkladanie projektov je priebežné, najneskôr 2 týždne pred realizáciou projektu.
Formulár žiadosti o grant - na stiahnutie

A(tra)ktívny Bardejov

Cieľom programu je podpora občianskych aktivít prispievajúcich k výraznejším zmenám v meste zatraktívňujúcim a skvalitňujúcim život obyvateľov Bardejova. Program podporuje aktivity, ktoré zaktivizujú obyvateľov mesta alebo jeho časti k spoločnej realizácii projektu, výsledkom ktorého bude pozitívnejší prístup k svojej komunite a kvalitatívna zmena v ich živote, predovšetkým v:
- spoločnom trávení voľného času s ostatnými členmi komunity (sídliska, mestskej časti a pod.), so svojimi rovesníkmi, resp. ďalšími spoluobčanmi mesta,
- aktívnejšom prístupe obyvateľov mesta, resp. jeho časti k miestnemu verejnému životu, darcovstvu a filantropii,
- trvalejšom obohatení doterajšieho života obyvateľov mesta, alebo určitej skupiny obyvateľov v kultúrnej, spoločenskej, environmentálnej oblasti. Viac o programe sa dozviete TU.

Klub darcov
Program sa zameriava na podporu občianskych aktivít, ktoré prispejú k zlepšeniu medziľudských / susedských vzťahov obyvateľov mesta, prispejú k posilneniu miestnej demokracie, alebo zveľaďujú vnútorné či vonkajšie priestory, ktoré môžu slúžiť na verejne prospešné aktivity. Žiadateľ môže získať grant do výšky 700 € a spolufinancovanie projektu je vo výške 10 % zo schválenej sumy.
Vynímočnosť tohto grantového programu spočíva v krátkych osobných prezentáciách žiadateľov priamo pred hodnotiacou komisiou, ktorú tvoria členovia Klubu darcov.

Svoje projekty v rámci uvedených grantových programov môžu predkladať neformálne skupiny občanov aj rôzne neziskové organizácie. Podmienkou ich prijatia je aspoň 1 osobná konzultácia v našej kancelárii na Radničnom
námestí 21.
/images/twitter-icon.png