Podporené projekty

Členovia Správnej rady KNBJ, na svojom zasadnutí 23. novembra 2016 schválili podporu 4 projektom v rámci dvoch grantových programov KNBJ, ktoré sa budú v našom meste realizovať až do jari 2017.

Program: DETI A MLÁDEŽ

1. Názov projektu:  Číta celá škola
Žiadateľ: ZŠ a MŠ Pod Vinbargom
Cieľom projektu je podpora záujmu o čítanie, zlepšenie čitateľskej kultúry a hodnotovej orientácie. Realizácia čitateľských projektových aktivít naštartuje podnetné čitateľské prostredie, kooperáciu s miestnou knižnicou a integráciu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

2. Názov projektu:  Hokejbal v Bardejove
Žiadateľ: HBC Knights Bardejov
Hlavným zámerom projektu je spojiť priaznivcov hokejbalu z okresu Bardejov, ktorí by sa pravidelne stretávali pri Bardejovskej hokejbalovej lige, ktorá sa koná každý piatok večer a tým aj ponúknuť mladým alternatívu na trávenie voľného času prostredníctvom športu.

Program: ČISTÝ BARDEJOV

1. Názov projektu:  Skrášlenie okolia bytovky A2 na A. Svianteka 4,5,6, v Bardejove
Žiadateľ: Neformálna skupina v z. Ľubica Blahušiaková
Cieľom projektu je pretvoriť neestetické železné konštrukcie pred vchodom do obytného bloku, vytvoriť záhony a vysadiť viac zelene, ktorá bude tvoriť príjemnejšie miesto na život aj uprostred betónového sídliska.

2. Názov projektu:  Zásahy pred Baštou
Žiadateľ: Different – občianske združenie
Tento projekt má za cieľ pretvoriť návrh úprav na malom nádvorí pred Hrubou baštou, ktorý bol aj zverejnený v publikácii Bardejovské zásahy. Ide o úpravu terénu tak, aby sa zachovala už existujúca zelená plocha, no zároveň slúžila aj ako miesto oddychu pre návštevníkov kultúrno-komunitného centra Bašta a okoloidúcich.

Úspešným žiadateľom gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!
O aktivitách a projektoch, ktoré sme podporili v minulosti sa viac dozviete v našich Ročných správach.

/images/twitter-icon.png