Lokálne riešenia pre zdravú komunitu

Komunitná nadácia Bardejov realizuje v v tomto prvom polroku 2019 projekt podporený C.S. Mott Foundation pod programom Global Challenges Local Solutions (GCLS) spravovaný Akadémiou pre rozvoj filantropie v Poľsku.

Cieľom projektu je:
Aby ľudia na miestnej úrovni poznali globálne problémy ohrozujúce našu planétu a teda priamo, či nepriamo aj ich. Cítili spoluzodpovednosť za tento stav a svojím vlastným úsilím I vlastnými prostriedkami sa snažili pozitívne meniť túto nepriaznivú situáciu už vo svojej komunite, meste, regióne.

V projekte sa nadácia usiluje prispieť k riešeniu štyroch vybraných oblastí (zo 17-tich celosvetovo vnímaných výziev a trvaloudržateľných cieľov, ktoré na nich reagujú – tzv. SDGs):

a)      výzva č.2 – podporiť udržateľné poľnohospodárstvo a potravinovú  bezpečnosť,

b)      výzva č.8  – podporiť udržateľný cestovný ruch, ktorý vytvára pracovné miesta  a podporuje miestnu kultúru a produkty,

c)       výzva č. 12 – podstatne znížiť tvorbu odpadov prostredníctvom prevencie,znižovania, recyklácie a opätovného použitia,

d)       výzva č. 12.8 – zabezpečiť, aby ľudia na celom svete mali k dispozícii relevantné informácie a povedomie pre trvalo udržateľný rozvoj a životný štýl v harmónii s prírodou.

V rámci aktuálne prebiehajúceho projektu realizujeme:
pravidelné stretnutia zástupcov všetkých troch sektorov, ktorí vytvárajú sieť partnerov projektu a participujú na riešení globálnych výziev na lokálnej úrovni

3 semináre spojené s workshopmi, ktoré budú venované témam: Podpora malých lokálnych farmárov a produktov, Rozvoj miestneho turizmu, Znižovanie tvorby odpadu a upcycling.

Komunitné trhy na Radničnom námestí a Bazáry v Bašte – kultúrno-komunitnom centre.

AKTUÁLNE AKTIVITY:

 

 

 

 

 

 

O všetkých novinkách a aktuálnych termínoch podujatí Vás budeme priebežne informovať na tejto stránke.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!