Čistý Bardejov

Komunitná nadácia Bardejov ja tento rok ocenila víťazov súťaže O najkrajšie okolie a udelila „Bodliak mesta“.

Už po dvanásty raz verejne vyhodnocovala Komunitná nadácia Bardejov svoj najväčší program „Čistý Bardejov“.

Piatok, 21.októbra t.r. bol slávnostným dňom nielen pre komunitnú nadáciu, ale aj pre tých Bardejovčanov, ktorí získali ocenenie za svoj prínos ku skrášľovaniu mesta tým, že si príkladne udržujú a skrášľujú prostredie okolo svojich domov a organizácií.

Vyhodnocovanie súťaže O najkrajšie okolie je každoročne uskutočňované hodnotiacimi komisiami zostavenými  z členov Správnej rady KNBJ a jej grantovej komisie, poslancov mestského zastupiteľstva a dobrovoľníkov KNBJ.

V kategórii rodinných domov boli ocenení:

1. miesto – rodina MUDr. Jána Staška, mestská časť Dlhá Lúka, Chmelník 29
2. miesto – rodina Ing. Jána Mochnackého, Pod Šibeňou horou 36
3. miesto – rodina Jaroslava Sisaka, mestská časť B. N. Ves, Pálenica 11A

v kategórii bytových domov:

1. miesto – obyvatelia bytového domu na ul. Komenského 34
2. miesto – obyvatelia bytového domu na ul. Jesenského 3 a 4
3. miesto – obyvatelia bytového domu na Vinbargu, ul. A. Svianteka 19

v kategórii organizácií:

1. miesto – spoločnosti BARDTERM, s.r.o.  a BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7
2. miesto – Materská škola, Gorkého 13
3. miesto – Základná škola, Wolkerova 10

Za rok 2016 ocenenie Bodliak mesta získal, na základe vyhodnotenia študentov Strednej priemyselnej školy a online dostupného dotazníka,  Protipovodňový múr na rieke Topľa v Bardejove ktorého investorom  je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., odštepný závod Košice a vydavateľom Stavebného povolenia na predmetnú stavbu bolo Mesto Bardejov.


Program Čistý Bardejov sa uskutočňuje každoročne už od roku 2005 v spolupráci s mestskou samosprávou. Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať obyvateľov mesta k aktívnejšiemu prístupu k životnému prostrediu a skrášľovaniu akéhokoľvek prostredia na území mesta. „Čistý Bardejov“ je realizovaný v dvoch úrovniach.

Prvá má motivačný charakter, spočívajúci vo verejnom ocenení (morálnom, finančnom i materiálnom) troch rodín, bytových spoločenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivosťou najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, obytným domom a organizáciou (firmou, školou a pod.).

Druhá úroveň programu je reštrikčného charakteru so zameraním na vyhľadávanie tzv. „hyzdičov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré svojím vzhľadom narúšajú estetický vzhľad príslušnej časti mesta budú prostredníctvom fotodokumentácie a textu umiestňované na webovej stránke nadácie a majitelia, resp. správcovia „hyzdičov“ budú písomne vyzývaní k odstráneniu týchto nedostatkov. Z tohto dôvodu Komunitná nadácia Bardejov vyzvala všetkých Bardejovčanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie nadácie, resp. mailom na knbj@bardejov.sk poukázali na nedostatky v správe a údržbe tých miest a objektov, ktoré narúšajú vzhľad mesta a jeho životné prostredie. O najväčšom “hyzdičovi” rozhodujú študenti stredných škôl spomedzi nahlásených „kandidátov“. Vyhodnotený najväčší “hyzdič” získava cenu Bodliak mesta na slávnostnom vyhodnotení, vždy v októbri príslušného roku. Každý, kto sa aktívne zúčastní tohto programu prispením aspoň dvoch fotografií, získa od komunitnej nadácie tričko s logom „Čistý Bardejov“.

Pozvánka:

Video aktuálnej diskusie o Čistom Bardejove so zástupcami mesta:

Pozrite si galériu “výhercov” ceny Bodliak mesta v minulých ročníkoch.

Krátky film o úspešnej premene jedného z prvých hyzdičov na atraktívny priestor v centre mesta: http://www.youtube.com/watch?v=J9K4KwlVmvk

/images/twitter-icon.png