Chodník odvahy

Na sídlisku Obrancov mieru pribudne nová príležitosť na pohybové aktivity detí

Ku skvalitňovaniu života v Bardejove prispievame nielen podporou aktívnych obyvateľov formou udeľovania grantov v našich siedmych grantových programov, ale aj vlastnými projektami.
V súčasnosti realizuje Komunitná nadácia Bardejov projekt v spolupráci s Materskou školou na ul. Komenského 24 určený predovšetkým pre deti žijúce na sídlisku Obrancov mieru.

Získali sme grant Nadácie Slovenskej sporiteľne v sume 5.000 € na realizáciu svojho projektu pod názvom Chodník odvahy.

Zámerom projektu je prispieť k rozvoju  telesnej kultúry a zdravého pohybu detí na čerstvom vzduchu.

Hracia zostava s projektovým názvom „Chodník odvahy“  pozostáva z balančných lanových prvkov a formou vhodných pohybových aktivít poskytne deťom veľa možností  na aktívne rozvíjanie  pohybových schopností, motorických zručností aj aktívnej zábavy.

Do fyzických prác potrebných na osadenie prvkov v areáli materskej školy sa aktívne zapojili rodičia detí, časť personálu školy, komunitnej nadácie a jej dobrovoľníci.

Aj keď sa „Chodník odvahy“ nachádza v areáli materskej školy, je prístupný aj deťom a rodičom, ktorí už služby školy nevyužívajú.

Za aktívnu spoluprácu pri realizácii projektu ďakujeme riaditeľke MŠ, pani Mgr. Natálii Bombovej a aktívnej dobrovoľníčke zo strany Slovenskej sporiteľne v Bardejove – pani Ing. Ivete Havrillovej.

Projekt je realizovaný vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.